Varför ICCI?

Kryosfären skiljer sig från andra områden på jorden och kräver olika och kompletterande klimatlösningar jämfört med övriga världen. ICCI strävar därför efter att:

  • belysa den utsatta situationen för kryosfären, dess snabba förändringar och deras globala konsekvenser;
  • informera klimatförhandlare och världssamfundet av de viktiga skillnaderna i klimatets utveckling och dynamik som driver klimatförändringarna i kryosfären;
  • samla nätverk av icke-statliga organisationer, forskare och politiker att utveckla politiska lösningar baserade kryosfärens specifika klimatbehov och bidra till arbetet inom statliga och mellanstatliga organisationer när lämpliga tillfällen gives;
  • erhålla finansiering för integrerade projekt mellan regioner och discipliner, som samlar en rad organisationer och enskilda (t.ex. Arktis, Himalaya och Antarktis liksom experter på sot och andra kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar) som normalt inte samarbetar om dessa frågor;

Fokus på CO2 och framgångsrika förhandlingarna inom UNFCCC kommer att förbli grunden för de långsiktiga ansträngningarna för att bevara så mycket av kryosfären som möjligt, och ICCI kommer att fungera som en stark förespråkare för CO2-insatser genom att belysa konsekvenserna av CO2- drivna förändringar av kryosfären och kopplingarna till det globala klimatet. Men där vetenskapen även pekar på andra lösningar och möjligheter till insatser som ger omedelbara eller effekter på kort sikt (10-30 år) kommer ICCI också arbeta för att sprida kännedom om dessa. Det gäller t.ex. kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

Även i många kryosfärsområden spelar luftföroreningar en stor roll och ICCI verkar för att få synergieffekter mellan policies för att minska luftföroreningar och hejda klimatförändringarna på kort sikt.

ICCI arbetar för åtgärder för att skydda kryosfären ska bli en integrerad del av klimatdebatten och bidra till att skapa självgående organisatoriska nätverk. ICCI är en icke-vinstdrivande organisation, med sk 501(c)(3) status i USA, och som ideell organisation i Sverige.